پتنتی که بهتازگی توسط شرکت اپل منتشر شده است، طرح این شرکت را برای آیفون بدون حاشیه مشخص میکند.


منبع

مطالب پیشنهادی ما