پتنتی که بهتازگی توسط شرکت اپل منتشر شده است، طرح این شرکت را برای آیفون بدون حاشیه مشخص میکند.


[ad_1]

مطالب پیشنهادی ما