محمدمهدی قاسمی پژوهشگر ایرانی دانشگاه امآیتی نرمافزاری را توسعه داده که میتواند با تشخیص احساسات افراد، ابهام و تناقض را از گفتهها و اعمال آنهارفع کند…


[ad_1]

مطالب پیشنهادی ما